INFORMES TRIBUNAL DE CONTAS

Neste enlace podes comprobar e descargar o informe do ano 2013 do Tribunal de contas a respecto da fiscalizacións das fundacións de partidos políticos: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-3840